Gasporox AB (publ) Delårsrapport 2: januari – juni 2022

Publicerat 2022-08-30

Fortsatt tillväxt och fler återförsäljare

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 250 (1 669) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 281 (-2 787) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -5 458 (-3 809) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 6 683 (16 614) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,27 (-0,32) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 6 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 484 (4 932) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 415 (-4 020) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -7 583 (-7 614) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,40 (-0,47) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)


VD kommenterar delårsrapport 2 2022

Gasporox resa pågår med fortsatt tillväxt. Expansionen mot fler marknader och marknadssegment fortsätter. Fler och fler återförsäljare ansluter sig till vårt distributörsnätverk och vi finns därmed representerade i fler delar av världen. Vi lanserade under kvartalet ett ampullformat som gör att vårt Vial-instrument nu även kan användas för förpackningsformatet, ampuller

Kvartalets försäljning landar på 3 250 (1 669) kSEK och bestod främst av leveranser mot läkemedelsindustrin. Rörelseresultatet blev -2 281 (-2 787) kSEK. Halvårsförsäljningen är 7 484 (4 932) kSEK, vilket är en tillväxt om cirka 50 procent. Försäljningen har en tydlig kvartalsvariation till följd av volymsavtal, men jämnas ut allt mer till följd av fler kunder och mer löpande försäljning.

Vår strategi att gå ur exklusiva avtal och erbjuda både instrument och en enkel integrerad in-linemodul brett har börjat bära frukt. Tillsammans med vår satsning på att bygga upp ett brett återförsäljarnätverk bidrar det till att fortsatt tillväxt samt att vårt varumärke stärkts. Vi finns nu representerade i många länder och särskilt har den europeiska marknaden stärkts, med viktiga marknader såsom Italien och Frankrike.

Fler och fler känner till Gasporox varumärke och särskilt inom läkemedel har vi blivit en känd aktör. Primärt är det inspektion av läkemedsvialer där vi kommit längst och idag finns som en standardteknologi. Både vårt mätinstrument GPX1500 Vial och vår inlinemodul VialArch har fått ett bra mottagande på marknaden där flera kunder återkommit med goda vitsord. Nöjda kunder är A och O och att alltid ha nära dialog med kunderna ger bra marknadsinformation. Vi märker att det finns efterfrågan på varianter av mätinstrumentet GPX1500 Vial och sensormodulen VialArch, såsom andra gaser eller förpackningstyper, t.ex. större vialer eller glasflaskor. Dessa kommer vi utveckla efter hand mot beställningar och på så sätt utvidga vår produktportfölj. Det innebär att vi med mindre utveckling kan nå helt nya marknadssegment. Ett sådant genomfört exempel är ampullformatet som vi lanserade i juni. Detta är ett tillbehör till GPX1500 Vial som gör det möjligt att nu mäta även ampuller med hög fyllnadsnivå, genom att mäta dem uppochner.

Just nu pågår hög aktivitet att etablera oss vidare på läkemedelsmarknaden, men parallellt utreds även bästa väg framåt för produkter för kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar, där vi idag är aktiva med ett par kunder. Behovet finns där, men vi noterar att tekniken inte nått samma mognad där som för läkemedelsindustrin.

Omvärlden har senaste året utsatts för stora utmaningar, som bland annat lett till komponentbrist. Gasporox lagrade tidigt upp kritiska komponenter och har lyckats bibehålla en god marginal vid våra försäljningar.

Vi ser nu hur våra produkter och lösningar får mer och mer fäste på marknaden. Serviceintäkter, med till exempel årliga kalibreringar bidrar allt mer till omsättningen och är en affär som växer och kommer fortsätta att växa ju fler installerade produkter vi har. Behovet av att läkemedel och livsmedel som är förpackade ska kvalitetskontrolleras är tydligt. Vårt mål är att alla förpackningar som produceras med skyddande atmosfär ska kontrolleras med Gasporox produkter och vi är glada att ni är med på denna resa.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Gasporox erhåller order på 1,9 miljoner SEK

Gasporox erhåller i maj en order på sensorer till ett totalt värde om 1,9 MSEK från
Ishida Europe. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem
för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på
produktionslinjen.

 • Gasporox håller årsstämma

Årsstämman hålls den 1 juni 2022. Christer Fåhraeus, Henrik Herlin, Per Nyström,
Annika Olsson och Jan Erik Smith omväljs som styrelseledamöter. Vidare beslutade
stämman att KPMG omväljs som revisor, med huvudansvarig auktoriserad revisor Jonas
Nihlberg.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • Samarbetsprojekt med RCPE, Pfizer, Teraview och Cambridge Universitet

för materialanalys av läkemedelstabletter
Gasporox deltar i ett samarbetsprojekt med RCPE, Pfizer, Teraview och Cambridge
Universitet med syfte att utveckla ny teknik för snabb produktion av läkemedel
i tablettform. Sådan testning, kallad Real-Time Release testing för dissolution vid
läkemedelsproduktion innebär att man använder snabba tester direkt vid produktionen
för snabb återkoppling. Projektet leds av österrikiska RCPE som är ett ansett institut
för nya teknologier inom läkemedelsindustrin.


Lund den 30 augusti 2022
Styrelsen


Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/