Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Publicerat 2024-02-15

Positivt EBITDA för helåret – Försäljningen ökar med 47%.

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 403 (7 423) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -835 (-1 057) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 1 341 (10 825) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 10 621 (14 562) kSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning *) uppgick till -0,10 (-0,14)

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 12 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 428 (21 448) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -576 (-4 226) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -3 941 (295) kSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning*) uppgick till -0,14 (-0,51) SEK

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret.

VD kommenterar delårsrapport 4 2023

Fjärde kvartalets försäljning landar på 7 403 kSEK (7 423 kSEK) vilket ger en årsförsäljning på 31 428 kSEK (21 448kSEK) och en tillväxt på 47%. Försäljningen fjärde kvartalet består av mätinstrument, såsom GPX1500 Vial och GPX1500 Film Food/Pharma, sensormoduler såsom produkterna VialArch™ samt AutoMAP™, men även projektförsäljning av pilotinstallationer och kundservice. Positivt EBITDA nås både för fjärde kvartalet om 275 kSEK (91 kSEK) samt för helåret på 3 646 kSEK (-897 kSEK). Att nå positivt EBITDA för helåret är en milstolpe och är ett kvitto på att det vi gör är rätt. Vår slimmade organisation, inhouse produktion, bra produktmarginal och kostnadseffektiva utvecklingsstrategi gör att vi når positivt EBITDA trots fortsatta investeringar i vidare expansion och utveckling. Det visar att vår strategi fungerar väl och är fortsatt skalbar framåt.

Kvalitetskontroll av förpackningar krävs i läkemedelsindustrin såväl som i livsmedels- och dryckesindustrin. Vår unika metod där vi med laserljus mäter gasen i förpackningen oförstörande med mätinstrument eller direkt på produktionslinjen ger en säker och effektiv kvalitetskontroll, precis vad industrin behöver. Teknologin är ny och vidareutveckling krävs mellan olika sorters förpackningar, men vi har hittat ett recept där vi kan visa tillväxt, positivt EBITDA samtidigt som vi fortsätter vår expansion och löpande ökar marknadspotentialen.

Produktportföljen består en bredd av olika produkter, mätinstrument för analys av enskilda förpackningar samt sensormoduler som integreras på produktionslinjer för en automatisk fullständig kontroll av varje förpackning som passerar förbi. Just att ha både mätinstrument och sensorer i vårt produkterbjudande har visat sig värdefullt då kunder först ofta vill utvärdera produkterna med ett mätinstrument för att sedan välja att genomföra kvalitetskontrollen direkt på produktionslinje. Produktportföljen breddas genom kundprojekt och mål är att bredda både inom läkemedelsinspektion samt till livsmedels- och dryckesindustrin.

Produkten AutoMAP™ är ett nytt tillskott till vår produktportfölj och är likt VialArch™ en sensormodul som enkelt integreras på befintliga linjer eller i en inspektionsmaskin. Medan VialArch™ inspekterar läkemedelsvialer, d.v.s. små glasflaskor, så riktar sig AutoMAP™ till förpackningar med flexibel film, såsom infusionspåsar eller livsmedelsförpackningar såsom påläggsförpackningar eller tråg med till exempel färdigrätter. Sensormodulen AutoMAP™ har därför möjlighet att nå både läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin. Produkten lanserades under 2023 och vidareutvecklas nu parallellt med två pilotkundavtal, en med en stor livsmedelsmaskinsaktör i Tyskland och en maskintillverkare i Japan. Produkten har fått ett starkt mottagande av läkemedelsindustrin och vann i oktober ett prestigefullt pris, CPHI Pharma Award, vid ett stort galaevent.

Framåt siktar vi på fortsatt expansion både geografiskt med fler kunder och med breddning av vår produktportfölj enligt vår satta tillväxtstrategi. Parallellt fortsätter vi bredda vårt erbjudande och har genomfört intressanta pilotstudier inom dryckesmarknaden samt inspektion av läkemedelstabletter, vilka är projekt som vi kommer att fortsätta med under 2024.

Hållbar och säkert produktion krävs och vi har en unik teknologi som kvalitetssäkrar våra läkemedel och livsmedel effektivt. Teknologin är ny men vi kommer försätta ta fler marknadssegment och nå fler kunder med våra lösningar. Tack för att ni är med på denna resa mot att alla producerade förpackningar med skyddande atmosfär ska kontrolleras med Gasporox produkter.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Avtal tecknas med maskintillverkaren Weber Maschinenbau värt 3 miljoner sek för produkten AutoMAP™

Gasporox och Weber Maschinenbau GmbH (Weber) har senaste året samarbetat för att vidareutveckla produkten AutoMAP™ och har nu tecknat ett avtal för 2023 och 2024. Avtalet är värt 3 miljoner svenska kronor och ger Weber en viss avgränsad exklusivitet. Weber är en tysk maskinproducent specialiserade på att automatiserat skiva och förpacka olika pålägg, såsom ost, bacon men även många andra produkter. AutoMAP™ är Gasporox produkt för oförstörande inspektion av förpackningar med flexibel film.

 • VD stärker sitt aktieinnehav i Gasporox

Märta Lewander Xu har genomfört ett köp av en post på sammanlagt 32 000 aktier i bolaget. Säljare av posten är Fårö Capital, en av Gasporox största ägare.

 • Styrelseordförande stärker sitt aktieinnehav i Gasporox

Ulf Sköld har, genom sitt bolag Boltco AB, genomfört ett köp av en post på sammanlagt 36 000 aktier i bolaget. Säljare av posten är Fårö Capital, en av Gasporox största ägare.

 • Order om 9,1 msek på produkten VialArch™

Gasporox erhåller order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 9,1 MSEK. Återförsäljaren, Maxcann är Gasporox partner i Kina för både instrument för läkemedelsindustrin samt sensormodulen VialArch. VialArch är en sensormodul för kvalitetskontroll av så kallade läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen. Order kommer att levereras under våren och hösten 2024 i tre delleveranser.

 • Valberedningen utsedd

Valberedningen inför årsstämman är utsedd av de största aktieägarna, och består av:

 • Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk A
 • Jan Erik Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB
 • Alexander Jöndell, utsedd av Fårö Capital AB

Lund den 15 Februari 2024
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/