Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké: januari – december 2022

Publicerat 2023-02-28

Helårsomsättning växer 36 %

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 423 (8 633) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 057 (498) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 10 825 (2 312) kSEK
 • Likvida medel uppgick till 14 562 (14 267) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,14 (0,06) SEK före utspädning

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 12 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 448 (15 739) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 226 (- 5 391) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 295 (-9 962) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,51 (-0,63) SEK före utspädning
 • Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret

*) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 602 968)

VD kommenterar delårsrapport 4 2022

Årets sista kvartal fortsätter starkt med positivt EBITDA och vi avslutar året 2022 som ett rekordår med en omsättningstillväxt på 36%. För två år sedan bytte vi försäljningsstrategi och gick över till en modell med icke-exklusiva avtal för att på det sättet nå bredare i kundsegmenten. Produkterna anpassades och uppbyggnaden av ett återförsäljarnätverk påbörjades. Resultatet av denna kraftfulla förändring är mycket goda. Särskilt är det produkterna för läkemedelsvialinspektion som går bra, men även livsmedelssegmentet bidrar positivt.

Fjärde kvartalet landar med en försäljning på 7 423 kSEK (8 633 kSEK) vilket är årets starkaste kvartal. Leveranserna i kvartalet bestod både av produkter mot läkemedelsindustrin och
livsmedelsindustrin. Kvartalet visar ett positivt rörelseresultat före avskrivningar på 91 kSEK (1 246 kSEK), vilket är årets andra kvartal med positivt EBITDA. Försäljning för helåret är 21 448 kSEK (15
739 kSEK) och helårsrörelseresultatet landar på -4 226 kSEK (-5 391 kSEK). Trenden med stora kvartalsvariationer har mattats av något, men vi noterar fortsatt att andra halvåret är starkare
försäljningsmässigt. Under kvartalet får vi flera stora order och vi går därmed in i 2023 med en stark orderbok.

Produktportföljen breddas löpande genom strategin att löpande utveckla och anpassa produkterna efter kundbehov och beställningar. Under kvartalet lanserades produkten GPX1500 Vial för CO2 och första leveransen av ett fristående system med sensormodulen VialArch™, kallat Hurricane, levererades till en amerikansk kund. Hurricane är en system med en VialArch™ installerad som mäter syrgasnivåer i vialer och kan sortera dem. Hurricane utvecklades som en demonstrator av VialArch™, men skapade sådant intresse från marknaden att vi nu utvärderar att lansera det som en egen produkt. Hurricane innebär att man gör automatiska tester, men inte direkt på produkionslinjen och kan vara ett bra verktyg för testning av större batcher.

Under 2022 gjordes en omfattande utredning kring hur vi bäst når livsmedelsmarknaden med våra produkter och vår och teknologi. Vår slutsats är att vi bäst når framgång genom att samordna våra insatser på livsmedelssegmentet med pågående satsningar mot läkemedelssegmentet. Synergierna är stora, det är i stort sett samma återförsäljare och produkterna är snarlika. Breddningen inom livsmedelssegmentet kommer därför att ske genom specifika kundprojekt. Vi har idag två sådana kundprojekt för en inspektionsmodul, AutoMAPTM, vilken vi planerar lansera under 2023.

Gasporox levererar nischprodukter men viktiga sådana. I augusti 2022 stärktes regelverket i Europa för produktion av läkemedel och just integritetstester, så kallad CCIT (Container Closure Integrity Testing) beslystes extra. Idag görs många sådana tester genom stickprovskontroller men det finns en önskan att göra komplett kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen. Detta har tidigare inte varit möjligt för många förpackningar, men kan idag göras med Gasporox produkter och teknologi. Steg för steg tar sig Gasporox in i olika förpackningssegment och vi ser hur intresset för våra produkter och lösningar växer. Vi ser fram emot fortsatt stark tillväxt i takt med att kraven ökar på kundernas
kvalitetssäkringssystem.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Kassan stärkt med lån från Almi, storägare och VD

Gasporox beviljas tillväxtlån från Almi om 3 MSEK och en checkkredit från banken SEB om 1,5 MSEK, vilket tillsammans med konvertibla lån på vardera 2,5 MSEK från storägarna Fårö Capital och Gobia Enterprise samt 0,5 MSEK från VD Märta Lewander Xu, ger en förstärkning av likviditeten med totalt 10 MSEK.

 • Order på 2,0 MSEK på sensorer för läcktestning av livsmedelsförpackningar

Gasporox erhåller i oktober en order till ett värde om 2,0 MSEK från Ishida Europe
på sensorer för läcktestning så kallade CellSpect. Sensorerna integreras av kunden till
automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100%
kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

 • Order på 2,0 MSEK på sensorer för läkemedelsindustrin

Gasporox erhåller i november en order till ett värde om 2,0 MSEK på sensorer (s.k. GasSpect), som ska integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer. Kunden Wilco AG från Schweiz är en av de ledande aktörerna inom läcktestning för förpackningstypen Vialer. Ordern kommer att levereras under våren 2023.

 • Europapatent beviljat för läcktestning med Gasporox laserteknologi i kombination med vakuum

Den europeiska patentmyndigheten har i november beviljat Gasporox en patentansökan avseende en metod för att mäta att en förpackning inte läcker gas, genom att utsätta förpackningen för vakuum och använda Gasporox laserteknologi (TDLAS).

 • Gasporox avslutar avtal om likviditetsgaranti

Gasporox styrelse beslutar i november att säga upp avtalet med ABG Sundal Collier ASA som likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin upphör den 14 februari 2023.

 • Order på 3 MSEK på produkten VialArchTM

Gasporox erhåller i december en order till ett värde om 3 MSEK på produkten VialArchTM från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co. Ltd. VialArchTM är en sensormodul för kvalitetskontroll av läkemedelsvialer direkt på produktionslinjen. Ordern kommer att levereras under våren och sommaren 2023 i två omgångar.

 • Valberedning i Gasporox Utsedd

Valberedningen inför årsstämman 2023 är utsedd av de största aktieägarna,
och består av:
o Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
o Jan Erik Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB
o Lars Hardell med eget innehav

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Order på 3,5 MSEK på sensorer till läkemedelsindustrin

Gasporox får i januari en order till ett värde om 3,5 MSEK på sensorer (s.k. GasSpect), som ska integreras av kunden till automatiska inspektionssystem för läkemedelsvialer. Kunden Wilco AG från Schweiz är en av de ledande aktörerna inom läcktestning för förpackningstypen Vialer. Ordern kommer att levereras under våren 2023.

 • Patent i USA beviljat för Gasporox laserteknologi där smart detektor används

Det amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har meddelat Gasporox AB (publ) att man avser bevilja en patentansökan där en ny sorts detektor används.

Lund den 28 februari 2023
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender/