Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2021

Publicerat 2022-02-17

Starkt avslut på året – Rekordförsäljning under sista kvartalet och positivt kassaflöde

Gasporox fortsätter att stärka sin position på marknaden. Försäljningstillväxten blev 26% och är ett resultat av dedikerat och strategiskt arbete där man valt att fokusera på läkemedelsindustrin.


Sammanfattning av Gasporox delårsrapport Fjärde kvartalet
Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 633 (5 484) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 498 (52) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 2 312 (15 893) kSEK
 • Likvida medel var 14 267 (24 229) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till 0,06 (0,01) SEK före utspädning
 • *) Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (8 529 786)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 12 månader

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 739 (12 453) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 391 (-4 361) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till -9 962 (11 903) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,63 (-0,57) SEK före utspädning
 • *) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 602 968 (7 703 632)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021

VD kommenterar Bokslutskommuniké 2021

Gasporox fortsätter att stärka sin position på marknaden, särskilt inom läkemedelsindustrin där Gasporox produkter är nyskapande och uppskattade för sin prestanda och funktion. Gasporox teknologi är nu en av standardteknologierna för kvalitetskontroll i branschen. Genom att säkerställa att alla kunder i branschen kan köpa Gasporox produkter utan exklusiva avtal, och att vi vidareutvecklat vår sensor till en enkel integrerbar modul, har vi därmed ökat marknadens potential. Årets försäljningstillväxt blev hela 26%, trots kända svåra omvärldsfaktorer. Detta är ett resultat av dedikerat och strategiskt arbete där vi valt att satsa på en fokuserad expansion inom läkemedelsindustrin samt att vi använt tiden under pandemin till att skärpa till såväl vårt produkt och tjänsteutbud som vår organisation.

Kvartalet blir Gasporox starkaste någonsin med en försäljning och 8,6 MSEK (5,5 MSEK) och positivt rörelseresultat om 498 kSEK (52 kSEK), samt ett positivt kassaflöde om 2,3 MSEK. En tydlig trend av beställningar av instrument för snabb leverans mot slutet av året bidrog till detta fina utfall, tillsammans med volymsbeställning av läcksensorer för integration till avtalskund. Försäljningen har tydliga kvartalsvariationer till följd av volymsavtal, men jämnas ut med en växande andel löpande styckvis försäljning. Vi går även in i nya året med en orderbok större än tidigare år.

Helåret 2021 landar på en omsättning om 15,8 MSEK (12,5 MSEK) vilket är en ökning om 26%. Rörelseresultat uppgick till -5,4 MSEK (-4,4 MSEK). Särskilt är det läkemedelsexpansionen som varit lyckosam och där man under 2021 gått från en exklusiv kund för sensorer för integration till flertalet kunder som nu kan nyttja Gasporox teknologi och produkter i sina maskiner. Även satsningen på instrument, där vi under 2020 lanserade vårt eget mätinstrument för vialer, små läkemedelsförpackningar i glas, börjar få fäste på marknaden. Ett återförsäljarnätverk är under uppbyggnad och vi har nu representation i flertalet länder. Särskilt har asiatiska marknaden öppnats upp genom detta återförsäljarnätverk där vi nu fördjupat samarbetet med ett antal återförsäljare på ett framgångsrikt sätt med både försäljning av instrument och sensormodulen VialArch. Vi har även under 2021 genomfört våra första direktförsäljningar till den amerikanska marknaden.

Kvalitetskontroll av förpackningar är kritisk då den säkerställer sterilitet, utgångsdatum och kvalitét vilket är en självklar del av produktion av läkemedel, livsmedel och drycker. Gasporox lösning för kvalitetskontroll är revolutionerande då man direkt på produktionslinjen kan göra denna kvalitetskontroll samt att den är helt oförstörande och därmed inte skapar något svinn. Kvalitetskontrollerade produkter kan med Gasporox lösningar levereras vidare i värdekedjan och en jämn samt hög säkerhet uppnås.

Marknaden för Gasporox lösning är stor och växande. Uppskattningsvis finns 10 000 produktionslinjer av injektionsläkemedel som kräver kontroll av förpackningars integritet samt 100 000 förpackningslinjer som förpackar livsmedel med skyddande gas, d.v.s. annan gasmix än luft i syfte för förlängd hållbarhet.

Marknadspositionen för Gasporox är idag primärt på läkemedelssidan och för lösningar för förpackningstypen vialer, små glasförpackningar med läkemedel i. Inom läkemedelsindustrin har Gasporox teknologi nu nått en mognad och finns omnämnde i regelverk, då för vialer med frystorkade läkemedel. Bolaget arbetar nu successivt med att ta ytterligare förpackningssegmentandelar inom läkemedelsindustrin och lanserade under 2021 ett mätinstrument för infusionspåsar. Även ampuller är ett förpackningsformat man önskar lägga till i sitt erbjudande. Vidare har man utvecklat en mer generell lösning för vialinspektion inline genom den nylanserade produkten VialArch. Denna produkt möjliggör kortare införsäljning samt möjlighet att nå ut till fler kunder då den är enkel att integrera och inte kräver någon kundanpassning. Bolaget har även lösningar för livsmedelsindustrin och särskilt ett volymsavtal bidrar idag till omsättningen samt kundprojekt där man arbetar med pilotkunder. Potentialen för Gasporox teknologi för livsmedelsindustrin är stor och idag finns olika produktprototyper som tagits fram med olika kunder, men bolaget värderar nu att utveckla en mer generell lösning för att kunna nå livsmedelsmarknaden, d.v.s. en enkel integrerbar modul som inte kräver kundanpassning. Under 2022 kommer ett strategiskt arbete genomföras för att utarbeta en plan för livsmedelsindustrin gällande produktutveckling samt marknadspenetrationsplan.

Framåt har Gasporox fortsatt fokus mot läkemedelsmarknaden där vi genomför segmentexpansion mot fler förpackningstyper och geografisk expansion med återförsäljarnätverk samt fler integrationskunder. Parallellt pågår ett förberedande arbete inom livsmedelsindustrin där vi mot slutet av året avser stå redo med en plan för hur vi bäst ska nå fulla potentialen inom det marknadssegmentet.

Sammanfattar vi året så har pandemin fortsatt haft en betydande påverkan och har även bidragit till att vi fördjupat vårt fokus ytterligare mot läkemedelsmarknaden. Gasporox har ställt om från en okänd teknikleverantör till fåtal kunder till att idag förse marknaden bredare med både sina sensormoduler för integration samt mätinstrument. Gasporox har stärkt sin marknadsposition och är idag en känd aktör på läkemedelsmarknaden för denna kvalitetskontrollmetod. Nu siktar vi mot att fördjupa vår position och även bli en standardteknologi på livsmedelsmarknaden. Behovet för Gasporox produkter är tydligt och vi arbetar mot visionen att alla förpackningar som produceras med särskild gasmix ska kvalitetskontrollerats med Gasporox lösning.

Märta Lewander Xu, VD Gasporox AB (publ)


Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Gasporox förstärker inom livsmedel – utökar säljteamet
Gasporox stärker sin position inom kvalitetskontroll av livsmedelsförpackningar genom en dedikerad säljare. Den 11 oktober tillträdde Niklas Bohlin rollen som Sales Manager Food, vilket innebär att hans fokus kommer att vara försäljning av Gasporox förpackningskontroll mot livsmedelsindustrin. Niklas kommer närmast från en befattning som Försäljningschef med ansvar för Norden på Micvac AB och han har mångårig erfarenhet av teknisk försäljning inom livsmedelsindustrin.

Gasporox erhåller order på 3 MSEK från maskintillverkare inom livsmedelsindustrin
Gasporox har erhållit en order på sensorer till ett totalt värde om 3 MSEK från Ishida Europe. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

Gasporox erhåller order om 1,2 MSEK från ledande läkemedelsbolag
Gasporox har erhållit en order avseende ett system för läkemedelsinspektion som ska levereras under fjärde kvartalet samt i början på 2022.

Valberedningen i Gasporox utsedd
Vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna.
Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

 • Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
 • Jan Erik Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB.
 • Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB

Gasporox lanserar ny produkt
Gasporox lanserar en enkel integrerbar modul för vialkontroll, VialArch. Nyheten presenterades i november på den internationella läkemedelsmässan CPhl Worldwide i Milano.

Gasporox får patent i USA
Den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har meddelat Gasporox AB (publ.) och Ishida Europe Ltd att man avser att bevilja en gemensam patentansökan avseende metod för läcktestning av förpackningar med skyddande atmosfär.

Gasporox erhåller order om 3,9 MSEK på nylanserade produkten Vialarch
Vid Gasporox har erhållit order från sin kinesiska återförsäljare Tianjin Maxcann Automation Technology Co., Ltd. (”Maxcann”), på nylanserade produkten VialArch till ett totalt ordervärde om 3,9 MSEK.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

Gasporox får patent i USA
Den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har meddelat Gasporox AB (publ) att man avser att bevilja en patentansökan avseende metod för att mäta flera gaser med samma sensor. Patentet är kopplat till att utveckla och använda Gasporox teknik för att kontrollera en förpackning så att den är intakt med hjälp av flera lasrar inbyggda i en modul för att kunna mäta flera gaser samtidigt.


Lund den 17 februari 2022
Styrelsen

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Gasporox hemsida, www.gasporox.se