GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2020

Publicerat 2021-02-18
Fjärde kvartalet – Försäljningsmässigt det starkaste kvartalet i bolagets historia

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport Fjärde kvartalet

Gasporox AB (publ) delade ut hela sitt innehav i dotterbolaget GPX Medical AB (publ) 26 augusti 2020, och Gasporox upprättar inte längre någon koncernredovisning. Delårsrapportens finansiella data avser därför enbart bolaget Gasporox AB (publ).

 • Omsättningen uppgick till 5 484 (1 041) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 (-2 451) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 15 893 (10 434) kSEK
 • Likvida medel var 24 229 (12 326) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till 0,01 (-0,39) SEK före utspädning
 • *) Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 8 529 786 (6 234 036)

Sammanfattning av Gasporox delårsrapport 12 månader

 • Omsättningen uppgick till 12 453 (10 281) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 361 (-5 629) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 11 903 (5 583) kSEK
 • Resultat per aktie *) uppgick till -0,57 (-0,90) SEK före utspädning  
 • *) Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 7 703 632 (6 234 036)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för år 2020

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Riktad emission till Gobia Enterprises AB

Efter intresse från Gobia Enterprises beslutar styrelsen i Gasporox den 7 oktober att genomföra en riktad emission till Gobia Enterprises AB. Gobia ses som en strategisk investerare och huvudägare för Gasporox då bolagets uppsatta plan innebär fördjupat fokus mot läkemedelsindustrin. Efter genomförande och fullteckning av emissionen har bolaget tillförts 15,4 MSEK före emissionskostnader utifrån bemyndigandet som gavs vid årsstämman i maj 2020.

 • Per Nyström utses till ny ordförande i Gasporox.

Den 15 oktober utses Per Nyström till ny styrelseordförande i Gasporox. Bakgrunden till beslutet är att Tore Gimse meddelar att han på egen begäran avgår som styrelseordförande i Gasporox efter att tidigare ha lämnat sina uppdrag i Norsk Elektro Optikk AS, som är huvudägare i Gasporox. Tore Gimse sitter kvar som ledamot i styrelsen för Gasporox. Per Nyström har suttit i Gasporox styrelse sedan 2015 och har lång erfarenhet från förpackningsindustrin som bland annat VD inom AR Packaging koncernen. Vidare meddelar Tore Gimse den 16 december att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot. Styrelsen beslutar att adjungera Jan-Erik Smith, en av ägarna bakom Gobia Enterprises AB, till styrelsen fram till nästa bolagsstämma maj 2021.

 • Ändrade villkor för teckningsoptioner

Gasporox styrelse beslutar den 23 oktober om ändrade villkor för teckningsoptionerna i serien TO 2018/2021 efter utdelningen av aktierna i GPX Medical i enlighet med avtal. Ny teckningskurs sätts till 15,74 kronor samt att antal aktier som varje teckningsoption berättigar till uppdateras till 1,19 stycken.

 • Gasporox erhåller order om 3,1 MSEK.

Gasporox erhåller i november en order på sensorer om 3,1 MSEK från maskintillverkare i livsmedelsindustrin. Sensorerna integreras av kunden till automatiserade inspektionssystem för läcktestning av livsmedelsförpackningar för 100% kvalitetskontroll direkt på produktionslinjen.

 • Ordförande och ledamot förvärvar aktier av VD

Flera styrelseledamöter har ökat sitt innehav i Gasporox genom förvärv av aktier i en transaktion utanför börsen. Säljare av posten är två anställda i Gasporox, inkluderande VD Märta Lewander Xu. Priset var ett vägt snitt av börshandlade aktiepriser av ett antal dagar under november 2020.

 • Gasporox erhåller order om 3,6 MSEK.

I december erhåller Gasporox en order om 3,6 MSEK som avser tidigare avtalad volym. 2016 tecknades ett globalt leveransavtal tillsammans med en samarbetspartner i Centraleuropa vilka är specialister på läkemedelsinspektion. Gasporox har nu under detta avtal, fått en order om 3,6 MSEK för leverans under 2021.

 • Valberedningen i Gasporox utsedd

Vid årsstämman den 4 maj 2020 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter som representerar de tre största aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

 • Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB och ordförande i valberedningen
 • Jon Kristian Hagene, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
 • Jan G Smith, utsedd av Gobia Enterprises AB
 • Gasporox får patent i USA för kontroll av trågförpackningar

Gasporox får besked från den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) att de avser godkänna Gasporox patentansökan avseende bolagets unika metod för att mäta gasinnehållet i trågförpackningar med skyddad atmosfär. Patentet är en del av Gasporox patentfamilj inom ”flexible packaging” som tidigare godkänts i Europa.

 • Gasporox erhåller innovationsbidrag från Eurostars för projektet GAINFUL

I december får Gasporox besked om ett beviljat anslag om 4,8 MSEK från Eurostars för projektet GAINFUL. Projektet syftar till att utveckla ett handhållet instrument för kvalitetskontroll av läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Projektet görs tillsammans med Norsk Elektro Optikk och Nanoplus, som är medsökande. Projektet löper under 3 år med en total budget om ca 28 MSEK, där totalt anslag är ca 14,3 MSEK och Gasporox erhåller ca 4,8 MSEK.

Lund den 18 februari 2021

Styrelsen

Denna information är sådan information som Gasporox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 08:00 CET.