GASPOROX AB (publ) – Bokslutskommuniké januari – december 2018

Publicerat 2019-02-20
Årets omsättning ökade med 25 procent

Gasporox Bokslutskommunike 2018 2019-02-20Gasporox Bokslutskommunike 2018 2019-02-20Gasporox Bokslutskommunike 2018 2019-02-20 8 30Gasporox Bokslutskommunike 2018 2019-02-20 8 30Helåret

 • Omsättningen uppgick till 6.286 (5.031) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6.625 (-5.384) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 8.212 (-2.609) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,21 (-1,18) SEK före utspädning 

*Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 5 459 764 (4 571 628) st.

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 2.052 (201) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1.856 (-2.678) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2.449 (-1.521) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,30 (-0,59) SEK före utspädning 

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Gasporox erhöll order om 2,7 MSEK som avsåg tidigare avtalad volym för 2019
 • GPX Medical lett EU-projekt, Neo-Lung, fullbordades med stor framgång
 • Gasporox genomförde Factory Acceptance Test samt levererade ett kundprojekt för materialanalys med gott resultat

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Gasporox erhöll Europapatent för läcktestning i förpackningar
 • GPX Medical rekryterade Hanna Sjöström till ny VD från och med 28 januari 2019
 • Gasporox förstärker affärsutveckling och investerarrelationer med ny CFO Ulf Sköld från och med 7 februari 2019 
 • Gasporox erhöll order på cirka 0,8 MSEK från ett av Europas största inspektionsbolag på läkemedelssidan 
 • Gasporox erhöll Sverigepatent för läcktestning tillsammans med Ishida Europé Ltd.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Lund den 20 februari 2019

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 08:30 CET. 

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnads-effektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.