GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2017

Publicerat 2018-02-27
Årets omsättning mer än dubblerad jämfört med föregående år

Helåret

 • Omsättningen uppgick till 5 031 (2 238) kSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -5 384 (-3 777) kSEK.

 • Kassaflödet uppgick till -2 609 (10 778) kSEK.

 • Resultat per aktie* uppgick till -1,18 (-1,31) SEK före utspädning.

  *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (2 862 173) st.

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 201 (1 100) kSEK.

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 678 (-1 454) kSEK.

 • Kassaflödet för perioden uppgick till -1 521 (9 723) kSEK.

 • Resultat per aktie* uppgick till -0,59 (-0,34) SEK före utspädning.

  *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 571 628 (4 239 019) st.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Gasporox erhåller order om 1,9 MSEK för leverans under 2018.

 • Gasporox skriver avtal om försäljning och distribution i Japan.

 • GPX Medical erhåller EU-bidrag för utveckling inom diagnostik av bihålor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Erhåller order från Å&R Carton om 550 kSEK avseende utveckling av koncept för läcktestning.

Lund 27 februari 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.