GASPOROX AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2016

Publicerat 2017-02-21
Försäljningstillväxt i fjärde kvartalet och stark orderstock säkerställd inför 2017

Helåret 2016

 • Omsättningen uppgick till 2 238 (1 215) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 777 (-3 384) kSEK
 • Kassan vid periodens slut uppgick till 11 000 (222) kSEK och kassaflödet var 10 778 (-161) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,12 (-2,15) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 3 364 070 (1 632 145).

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 1 100 (240) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 454 (-458) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 9 723 (-39) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-0,29) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 4 239 019 (1 992 285)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Gasporox tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med minimivolymer vilka, under en femårsperiod, ska genera försäljning i intervallet 10 MSEK till 12 MSEK. Orders om totalt 3,6 MSEK från leveransavtalet erhållna under kvartalet.
 • Tecknar femårigt exklusivt leveransavtal med FT Systems för marknaden brödprodukter i flexibla förpackningar. Minimivolymer ska generera cirka 4,5 MSEK i försäljning under en femårsperiod.
 • Den 25 oktober noteras Gasporox på Nasdaq First North Stockholm.
 • SafetyPack-projektet avslutat med stor framgång.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställs genom en riktad nyemission till Norsk Elektro Optikk AS. Det EU-finansierade projektet Neo-lung flyttas till dotterbolaget GPX Medical från Gasporox.

Lund 21 februari 2016

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, kontakta: 

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post:  ml@gasporox.se  

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på  www.gasporox.se . Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.