GASPOROX AB (publ): Beslut om företrädesemission

Publicerat 2018-04-11
Gasporox AB (publ) (”Gasporox”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av godkännande vid årsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att finansiera dels utvecklingen av GPX Medicals applikationer inom medicinsk diagnostik och dels vidareutvecklingen av Gasporox teknologi till nya användningsområden, främst läcktestning. Företrädesemissionen omfattar högst  1 662 408 aktier till en teckningskurs om 9,80 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför Gasporox totalt cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Gasporox har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsbeloppet, med bl.a. bolagets huvudägare Å&R Carton Lund AB och Norsk Elektro Optikk AS och med bolagets ledning och styrelse.

Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Kallelse till årsstämma är planerad att publiceras inom kort. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Gasporox i samband med företrädesemissionen.

Motiv för företrädesemissionen

Styrelsen i Gasporox har beslutat att, villkorat av godkännande vid årsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 16,3 MSEK. Emissionslikviden från företrädesemissionen är främst planerad att finansiera nästa steg i dotterbolaget GPX Medicals utvecklingsprojekt inom medicinsk diagnostik samt finansiera vidareutvecklingen av Gasporox teknologi till nya applikationsområden, främst läcktestning. Det ger Gasporox förutsättningar för att bredda sitt erbjudande till ett befintligt kundbehov. Emissionslikviden stärker även Gasporox rörelsekapital vilket möjliggör för bolaget att utöka satsningen på marknadsföring och försäljning av sin teknik, både till befintliga som nya potentiella kunder och samarbetspartners. Detta ska bland annat ske genom nyanställning av personal med inriktning på marknadsföring och försäljning. Av emissionslikviden är cirka 40 % dedikerade till GPX Medical. Kapitaltillskottet till GPX Medical ska investeras i pågående utvecklingsprojekt, främst monitorering av lungor hos för tidigt födda barn. Gasporox och Norsk Elektro Optikk avser att fortsätta ge finansiellt stöd till GPX Medicals verksamhet.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Jag ser flera goda skäl att investera i Gasporox. Vårt dotterbolag GPX Medical har en enorm potential och projekten utvecklas positivt. När GPX Medical nu går in nästa fas bibehåller vi, genom kapitaltillskottet, vårt majoritetsägande och fortsätter bygga affärsområdet vidare. I Gasporox har vi en produkt som är marknadsunik och ger en lång rad fördelar jämfört med dagens metoder för kvalitetstestning, till en stor marknad i tillväxt. Vi har nu etablerat oss på marknaden och har OEM-avtal som genererar kontinuerlig omsättning. Under året har vi tagit stora steg framåt inom nya applikationsområden där vi nu utvecklar nya produkter.

Inom affärsområdet medicinsk diagnostik, som sker i dotterbolaget GPX Medical, står vi redo att ta nästa steg i våra utvecklingsprojekt. GPX Medical utvecklar innovativa lösningar med omfattande potential som tillgodoser ett stort behov inom sjukvården. Det främsta skälet till att vi nu genomför en företrädesemission är att finansiera nästa stora steg i GPX Medical samt att bredda Gasporox erbjudande till marknaden genom att utveckla produkter för läcktestning. Genom emissionen får vi även möjlighet att kunna satsa ännu hårdare på marknadsföring och försäljning av vår teknik.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 31 maj – 19 juni 2018.

Teckningskurs: 9,80 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 662 408 aktier, motsvarande 16 291 598,40 SEK.

Avstämningsdag: 25 maj 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 maj 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 maj 2018.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 25 maj 2018 var registrerade som aktieägare i Gasporox äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Antal aktier innan nyemission: 4 571 628 aktier.

Handel med teckningsrätter: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North under perioden 31 maj – 15 juni 2018.

Värdering (pre-money): Cirka 44,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen.

Handel med BTA: Kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North från och med den 31 maj 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2018.

Handel i aktien: Gasporox aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North, under symbolen ”GPX”.

ISIN-kod: SE0008991624

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.gasporox.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Gasporox i samband med företrädesemissionen.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Gasporox AB, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 17:40 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.