Företrädesemissionen i Gasporox AB övertecknad

Publicerat 2018-06-21
Gasporox AB (”Gasporox”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 16,3 MSEK, för att dels finansiera vidareutvecklingen av Gasporox teknologi inom nya applikationsområden (framförallt läcktestning) och dels finansiera nästa steg i dotterbolaget GPX Medical AB:s utveckling inom medicinsk diagnostik, har övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 17,8 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 109,56 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 662 408 aktier och Gasporox tillförs cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut den 25 juni 2018.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Jag vill tacka alla investerare som deltagit i företrädesemissionen. Det är naturligtvis glädjande att se intresset som marknaden har visat för Gasporox. Med kapitalet som vi nu tillförs har vi förutsättningar att ytterligare kapitalisera på vår teknologi och bredda vårt kunderbjudande för att bemöta det stora behov som vi ser på marknaden. Dessutom kan vi nu gå vidare med finansieringen av vårt dotterbolag GPX Medical AB och dess utveckling inom medicinsk diagnostik. Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete och jag har goda förhoppningar för både Gasporox och GPX Medical AB:s framtid.”

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 17 849 984,60 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om 109,56 procent. 1 662 408 aktier nyemitteras och Gasporox tillförs därmed cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. 1 532 968 aktier, motsvarande cirka 92,2 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut den 25 juni 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor. 

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Gasporox att uppgå till 6 234 036 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 3 117 018,00 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq Stockholm First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2018.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Gasporox i samband med företrädesemissionen. 

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Gasporox Certified Adviser.

För ytterligare information om Gasporox, vänligen kontakta:

Märta Lewander Xu, VD

Telefon: 0702-95 11 13

E-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.