Dotterbolaget GPX Medicals finansiering säkerställd

Publicerat 2017-02-17
GASPOROX har nu säkerställt att dotterbolaget GPX Medical AB kan utveckla tekniken GASMAS för medicinska tillämpningar i enlighet med vad som presenterades i det memorandum (https://static1.squarespace.com/static/50b483a9e4b05eacaf71c680/t/57e38ecc37c581fc11518e70/1474531024863/IM-Gasporox_webb-kopia.pdf) som publicerades i samband med Gasporox noteringsemission. GPX Medical har nu egen finansiell styrka att genomföra utvecklingsprojektet Neo-lung utan att belasta Gasporox kassa.

Följande är nu genomfört i GPX Medical AB:

• En riktad nyemission om 3 MSEK är genomförd, där Norsk Elektro Optikk AS nu äger 40 % av GPX Medical AB. Gasporox är fortsatt majoritetsägare med 60 % av aktierna.

• Projektet Neo-lung, inklusive beviljade bidrag från EUREKA-Eurostar, är överfört till GPX Medical. Totalt har Eurostar beviljat 325 kEUR i bidrag varav cirka 200 kEUR återstår att utbetalas till GPX Medical.

• De immateriella rättigheterna kopplade till medicinsk tillämpning av GASMAS-teknologin är överförda till GPX Medical från Gasporox genom ett villkorat aktieägartillskott.

• En ny patentansökan, som avser gasmätning i lungorna genom införande av ljuskälla i luftstrupen eller matstrupen har förvärvats av GPX Medical från forskare på Lunds Universitet.

• Två anställda, nu fullt dedikerade och fokuserade på att genomföra Neo-lung projektet, har överförts från Gasporox och ytterligare en utvecklingsingenjör har anställts.

VD Märta Lewander Xu kommenterar

”Det är mycket glädjande och positivt att vi nu säkerställt en egen finansiering till GPX Medical och att våra ingenjörer kan intensifiera utvecklingsarbetet i Neo-lungprojektet. Vi har därmed fullföljt vad som tidigare kommunicerats, att kapitalet som tillfördes Gasporox i nyemissionen inte skulle finansiera GPX Medicals verksamhet. I Norsk Elektro Optikk har vi också fått en stark partner, både finansiellt som tekniskt, och det lovar gott för GPX Medicals fortsatta arbete.” 

Verksamhet GPX Medical

GPX Medical bedriver utveckling av GASMAS-teknologin för medicinsk tillämpning. Sedan 2010 har forskarna på universitet tagit GASMAS-tekniken för lungmonitorering från en idé, till laboratorietester till första pilotstudier på bebisar på neonatologiavdelningen. GASMAS-tekniken kan mäta syrgasen i lungor hos för tidigt födda barn. Projektet Neo-lung, som är delfinansierat av EU, syftar till att ta fram en första prototyp som sedan ska kunna utvärderas kliniskt i större skala.

GPX Medicals huvudsakliga verksamhet fram till 2018 kommer vara att genomföra projektet Neo-lung. År 2018 ska en prototyp finnas klar vilket kommer att följas av en klinisk utvärdering. Det kapital som krävs för att slutföra Neo-lung projektet fram till en färdig prototyp är nu säkrad genom den finansiering som skett via nyemissionen och EU-bidrag. Efter projektets slut, om resultaten blir goda, planeras klinisk validering i större skala, industrialisering samt regulatoriska godkännande. Dessa aktiviteter kommer kräva ytterligare kapitaltillskott. För mer information om GPX Medical se memorandum (bl.a. sid 52-53).

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:55 CET.

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser för noteringen på Nasdaq Stockholm First North är G&W Fondkommission.