Bokslutskommuniké januari – december 2019

Publicerat 2020-02-25
Årlig omsättning upp 62%

Helåret

 • Omsättningen uppgick till 10 204 (6 286) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 236 (-6 625) kSEK
 • Kassaflödet uppgick till 1 077 (8 212) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,32 (-1,21) SEK före utspädning

*Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (5 459 764) st.

 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019

Fjärde kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 1 045 (2 052) kSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 413 (-1 856) kSEK
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 9 076 (-2 449) kSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,55 (-0,30) SEK före utspädning

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, 6 234 036 (4 571 628) st.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Gasporox erhåller order om 3,7 MSEK

I december erhåller Gasporox en order om 3,7 MSEK av en samarbetspartner i centrala Europa som är specialister på läkemedelsinspektion.

 • Gasporox tar in 13,7 MSEK – Fårö Capital ny strategisk ägare

Efter förfrågan från Fårö Capital om att investera i Gasporox beslutar Gasporox styrelse att genomföra en riktad emission om 623 403 aktier utifrån bemyndigandet som gavs vid årsstämman i maj 2019 samt att kalla till en extra bolagsstämma. Den 10 december håller Gasporox extra bolagsstämma där det beslutas om ytterligare en riktad emission om 623 403 aktier. Båda emissionerna riktas till Fårö Capital AB till 80% och Fårö Capitals investeringschef Emanuel Eriksson till 20%. Bolaget tillförs nytt kapital om 13 715 kSEK före emissionskostnader. De nyemitterade aktierna registrerades den 10 respektive 16 januari 2020.

 • I oktober blir Gasporox dotterbolag GPX Medical antaget till PWCs prestigefyllda utvecklingsprogram samt till ledande Life Science inkubator, SmiLe Incubator.
 • Gasporox håller extra bolagsstämma 11 oktober

Vid en extra bolagsstämma i oktober beslutar stämman att erbjuda aktier till nyckelpersoner i dotterbolaget GPX Medical. Sju personer, fyra anställda och tre styrelsemedlemmar, accepterar erbjudandet och efter försäljningen av aktier går Gasporox ägande i GPX Medical från 60,0 till 53,3%. Gasporox tillförs likvid om 866 kSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Gasporox erhåller order om 850 kSEK

I januari erhåller Gasporox en order om 850 kSEK från japansk samarbetspartner inom livsmedelsinspektion.

 • Information om årsstämma och valberedningen publiceras

Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund. Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

 • Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS

 • Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB

 • Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Lund den 25 februari 2020

Styrelsen

Gasporox Bokslutskommunike 2019

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 08:30 CET.