Årsstämma 2020 och valberedningen utsedd

Publicerat 2020-01-24
Årsstämma 2020 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 4 maj 2020, kl. 16.30 i bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 23 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas per e-post på info@gasporox.se eller med vanlig post på adress;

Gasporox AB (publ), Att: Styrelsen, Maskinvägen 1, 227 30 Lund

Vid årsstämman den 20 maj 2019 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter.

Efter de nyemissioner som beslutades i november och december 2019 har nya aktier registrerats 10 respektive 16 januari 2020, och Fårö Capital AB har tillkommit som andre största ägare i Gasporox.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

  • Mariann Ödegård, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS
  • Emanuel Eriksson, utsedd av Fårö Capital AB
  • Georg Gezelius, utsedd av Å&R Carton Lund AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress info@gasporox.se, eller med vanlig post på adress; Gasporox AB (publ), Att: Valberedningen, Maskinvägen 1, 227 30 Lund.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se

_______________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livsmedels-, läkemedels- och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. I tillägg erbjuder även bolaget läcktestning av förpackningar för att kontrollera dess intakthet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig, oförstörande och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 500 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.