Årsstämma 2018 och information om valberedningen

Publicerat 2017-11-06
Årsstämman 2018 i Gasporox AB (publ) kommer hållas måndagen den 28 maj 2018, kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Maskinvägen 1 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 9 april 2018. Styrelsen kan kontaktas per e-post på info@gasporox.se eller med vanlig post på adress: Gasporox AB (publ), Att: Valberedningen, Maskinvägen 1, 227 30 LUND.

Vid årsstämman den 22 maj 2017 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste juni 2017.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2017. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av:

  •  Lars Willner, ordförande i valberedningen och utsedd av Å&R Carton Lund AB;
  •  Christian Svensson, utsedd av Märta Lewander Xu; samt
  •  Tore Gimse, utsedd av Norsk Elektro Optikk AS

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress info@gasporox.se, eller med vanlig post på adress: Gasporox AB (publ), Att: Valberedningen, Maskinvägen 1, 227 30 LUND.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2018

För ytterligare information, kontakta:

Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se 

____________________________________________________________________________

GASPOROX i korthet

Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser FNCA Sweden AB.