Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 23 april 2024, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition och ansvarsfrihetStämman beslutade att disponera över bolagets resultat...

Gasporox AB (publ) Kvartalsrapport: jan – mar 2024

Stark start på året med positivt rörelseresultat Sammanfattning av Gasporox delårsrapport första kvartaletNettoomsättningen uppgick till 8 655 (9 096) kSEKRörelseresultatet uppgick till 225 (1 685) kSEKKassaflödet uppgick till -226 (-882) kSEKLikvida medel uppgick...

Gasporox publicerar årsredovisning för 2023

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida gasporox.se/investors/rapporter-finansiell-kalender, samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, vänligen kontakta:Märta Lewander Xu,...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2024 kl. 16.00 i Gasporox lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämmanska vara införd i den av Euroclear Sweden...

Gasporox AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2023

Positivt EBITDA för helåret – Försäljningen ökar med 47%. Sammanfattning av Gasporox delårsrapport fjärde kvartaletNettoomsättningen uppgick till 7 403 (7 423) kSEKRörelseresultatet uppgick till -835 (-1 057) kSEKKassaflödet uppgick till 1 341 (10 825)...