Valberedningen i Gasporox utsedd

Gasporox valberedning har utsetts och består av bolagets tre största ägare. Vid årsstämman den 19 maj 2021 beslutades att Gasporox ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna.Med de största ägarna avses de...

Kommuniké från årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, den 19 maj 2021, hölls årsstämma i GASPOROX AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.På grund av den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande...

GASPOROX publicerar årsredovisning för 2020

Gasporox AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gasporox.se samt som bilaga till detta pressmeddelande. För mer information, kontakta: Märta Lewander Xu VD ml@gasporox.seGASPOROX i korthet Gasporox erbjuder...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av...

Kommuniké från extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Idag, torsdagen den 16 juli 2020, hölls extra bolagsstämma i Gasporox AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.Utdelning av Bolagets aktier i GPX Medical AB Stämman beslutade...