Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2022 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Inregistrering inleds klockan 14.45. RÄTT ATT NÄRVARA VID EXTRA...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 kl. 17.00 i Gasporox lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta i bolagsstämmanska vara införd i den av Euroclear Sweden...

Kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Med hänsyn till den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 och gällande myndighetsföreskrifter kommer bolagsstämman med stöd av...

Kallelse till extra bolagsstämma i GASPOROX AB (publ)

Aktieägarna i GASPOROX AB (publ), 556678–0093 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Tellusgatan 13 i Lund. Om förändring på grund av det rådande omvärldsläget avseende spridningen av COVID-19...

Korrigering avseende kallelse till årsstämma i GASPOROX AB (publ)

I kallelse till årsstämman i GASPOROX AB (publ), 556678–0093, publicerad den 25 mars 2020 framgick det felaktigt att avstämningsdag och anmälan till årsstämman är den tisdagen den 28 april. Detta är felaktigt. Korrekt dag för avstämning och anmälan till årsstämman är...