Företrädesemissionen i Gasporox AB övertecknad

Gasporox AB (”Gasporox”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 16,3 MSEK, för att dels finansiera vidareutvecklingen av Gasporox teknologi inom nya applikationsområden (framförallt läcktestning) och dels finansiera nästa steg i dotterbolaget GPX...

GASPOROX AB (publ): Beslut om företrädesemission

Gasporox AB (publ) (”Gasporox”) meddelar idag att styrelsen, villkorat av godkännande vid årsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission med syfte att finansiera dels utvecklingen av GPX Medicals applikationer inom medicinsk diagnostik och dels...