Företrädesemission 2018

Gasporox erbjuder världsunika mätinstrument för kvalitetskontroll av livsmedels- och läkemedelsförpackningar. Bolagets produkter skyddas av patent. Den industriella nischen är global men teknologiskt omogen och har därför mycket stor marknadspotential. Bolagets värde drivs av snabb försäljningstillväxt. 

Företrädesemission 2018

Våren 2018 genomförde Gasporox en företrädesemission. På nedan länkar hittar du den dokumentation och kalendariet som gällde för emissionen. 

2018-06-07 SEDERMERA INVESTERARTRÄFF I MALMÖ
2018-06-08 SEDERMERA INVESTERARTRÄFF I GÖTEBORG (*)
2018-06-11 AKTIESPARARNAS SMÅBOLAGSDAGEN I STOCKHOLM

2018-06-11 PRESENTATION AKTIESPARARNAS SMÅBOLAGSDAGEN I STOCKHOLM

Investeraravdrag

Denna information är ej heltäckande och Gasporox reserverar sig för eventuella felaktigheter i texten eller i bolagets bedömning nedan. För fullständiga villkor för och information om investeraravdrag, se Skatteverkets hemsida.

Investeraravdraget innebär att den som är fysisk person och förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek när det bildas eller vid en nyemission kan få dra av hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Gasporox genomförde en nyemission under våren/sommaren 2018. Gasporox bedömer att företagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda, vilka bland annat kräver att;

 • Företaget ska vara ett svensk aktiebolag,
 • Företaget måste vara av mindre storlek (färre än 50 anställda, endera av nettoomsättningen eller balansomslutningen understiger 80 Mkr, ej noterad på reglerad marknad, ej ägas till 25% eller mer av offentliga ägare);
 • Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse vid utgången av betalningsåret;
 • Företaget måste ha ett löneunderlag under betalningsåret eller följande beskattningsår som uppgår till minst 300 000 kronor;
 • Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Det uppställs vidare en rad särskilda krav på investeraren för att få göra investeraravdrag, vilka bland annat innebär att;

 • Du är en fysisk person som är skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten på andelarna;
 • Du ska ha betalat andelarna kontant;
 • Du ska ha förvärvat andelarna vid bildandet av företaget eller vid en nyemission;
 • Andelarna som du ursprungligen förvärvade ska innehas av dig eller av dödsboet vid betalningsårets utgång;
 • Investeraravdrag får inte göras om du eller någon närstående innehar eller har innehaft andelar i företaget före den genomförda emissionen;
 • Aktierna får inte innehas i en kapitalförsäkring då det är försäkringsbolaget som är ägare till aktierna i kapitalförsäkringen.

Det är upp till respektive investerare att säkerställa att dessa villkor uppfylls för att investeraravdrag skall erhållas.

Har du deltagit i Gasporox nyemission och har för avsikt att yrka investeraravdrag i din deklaration ber vi dig höra av dig till oss så att vi kan utfärda en kontrolluppgift till Skatteverket. Investeraren har dock rätt att begära investeraravdrag även utan kontrolluppgift från bolaget. 

Om du vill ha kontrolluppgift, maila senast den 30 januari 2019 till info@gasporox.se med ”Investeraravdrag” som överskrift och följande information;

 • Fullständigt namn
 • Personnummer
 • Antal aktier förvärvade vid nyemissionen 2018
 • Antal aktier som du fortfarande innehar per 31/12 2018

Notera att för att erhålla investeraravdrag är det upp till varje enskild investerare att även yrka avdrag i sin deklaration på Blankett K11. Enbart kontrolluppgift från Gasporox leder inte automatiskt till erhållet avdrag.

Om aktierna avyttras under en femårsperiod skall avdraget återföras i den kommande deklarationen. Mer information om reglerna för investeraravdraget och återföring finns på skatteverket.

Presskontakt

Märta Lewander Xu
+46 46 540 50 40
ml@gasporox.se

Prenumerera