Bolagsstyrning

GASPOROX är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie planeras att noteras på Nasdaq First North Stockholm. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, svensk aktiebolagslag och gällande bolagsordning.

GASPOROX följer inte Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstämma
Styrelse och ledning
Certified Advisor
Bolagsordning
Incitamentsprogram