Bolagsstämmor

Årsstämman för 2017 kommer hållas den 22 maj 2017.

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Vid årsstämman beslutas om hur ett antal centrala ärenden ska behandlas, bland annat disposition av bolagets resultat, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelse och revisor.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen info@gasporox.se eller med vanlig post på adressen: Styrelsen, GASPOROX AB, Maskinvägen 1, 227 30 Lund.

Begäran måste inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning. För att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid årsstämma ska aktieägaren vara införd i aktieboken samt anmäla sig inom viss tid. De aktieägare som inte kan närvara personligen kan göra så via ombud. Hur anmälan går till framgår av kallelsen till årsstämman.